Child-Pugh

Skóre dle Childa a Pugha (Child-Pugh score) se používá k hodnocení prognózy pacientů s chronickým jaterním onemocněním, převážně jaterní cirhózou, dále k odhadu prognózy a zařazení pacienta do transplantační listiny.

Skórování je založeno na pěti klinických proměnných. Každé měřítko má hodnotu 1-3 bodů (3 = nejhorší).

Tabulka slouží jako kalkulačka - klikněte na její buňky

Proměnná 1 bod 2 body 3 body jednotky
Bilirubín (celkový) <34 (<2) 34-50 (2-3) >50 (>3) μmol/l (mg/dL)
Albumín >35 28-35 <28 g/L
INR <1.7 1.71-2.20 > 2.20 -
Ascítes Není Potlačený léčbou Refraktérní -
Jaterní encefalopatie Není St. I-II (nebo potlačena léčbou) St. III-IV (nebo refraktérní) -

Child-Pugh: A (5 bodů)

Pro primární sklerozující cholangoitidu (PSC) a primární biliární cirhózu (PBC) platí jiná kritéria: horní mez pro bilirubin pro 1 bod je 68 μmol/l (4 mg/dL), horní mez pro 2 body je 170 μmol/l (10 mg/dL).

Body Child-Pugh Přežití 1 rok Přežití 2 roky
5-6 A 100% 85%
7-9 B 81% 57%
10-15 C 45% 35%