Chronické onemocnění ledvin

Definice chronického onemocnění ledvin

► Poškození ledvin po ≥3 měsíce definované jako strukturální či funkční patologie ledviny, s/bez snížené GFR, projevující se jako patologie ukazatelů poškození ledvin včetně patologie složení krve nebo moči nebo zobrazovacích metod
► GFR≤60mL/min/1.73m2 po ≥3 měsíce s/bez poškození ledvin

* GFR = glomerulární filtrace

NKF* klasifikace chonických onemocnění ledvin

Stupeň Popis GFR [ml/min/1.73m2] Opatření
- Zvýšené riziko chronického onemocnění ledvin >60 s rizikovými faktory Screening, ovlivnění rizikových faktorů
1 Poškození ledviny s normální nebo zvýšenou GFR ≥90 Diagnostika a léčba směřující k potlačení progrese onemocnění, léčba komorbidit, ovlivnění rizikových faktorů kardiovaskulárních nemocí
2 Poškození ledvin s mírně sníženou GFR 60-89 Odhad progrese onemocnění
3 Středně snížená GFR 30-59 Přehodnocení, léčba komplikací
4 Těžce snížená GFR 15-29 Příprava na dialýzu či transplantaci
5 Selhání ledvin <15 nebo dialýza Dialýza, transplantace

* NKF = National Kidney Foundation

Rizikové faktory

Faktory Definice Příklady
Vnímavosti Zvyšují vnímavost ledviny k jejímu poškození Vyšší věk, rodinná anamnéza, zmenšení ledvin, nízká porodní váha, nižší vzdělání a příjem
Spouštěcí Přímo spouští poškození ledvin Diabetes, hypertenze, autoimunitní onemocnění, systémová infekce, infekce močového traktu, močové kameny, obstrukce v močovém systému, nefrotoxicita léků
Progrese Urychlují progresi onemocnění a zhoršují postižení ledivin Vysoká proteinurie, vyšší krevní tlak, špatně kontrolovaný diabetes, kouření
Konečného stádia Zvyšují mortalitu a morbiditu u renálního selhání Nízká dialyzační dávka, dočasný cévní přístup, anémie, hypalbuminémie, pozdní zahájení dialýzy