FIB-4 - neinvazívní predikce jaterní fibrózy

Výpočet: (Věk[let] x AST[U/L]) / ((PLT[10(9)/L]) x (ALT[U/L])(1/2)).

Používá se pro rozlišení mezi Ishakovým stádiem 0-3 a 4-6. Při hodnotě <1,45 je negativní prediktivní hodnota k vyloučení pokročilé fibrózy (stadium 4-6) 90 % se senzitivitou 70 %. Hodnoty >3,25 mají pozitivní prediktivní hodnotu 65 % a specificitu 97 %.

Věk let
AST
ALT
PLT [109/l]

Sterling RK, Lissen E, Clumeck N, et. al. Development of a simple noninvasive index to predict significant fibrosis patients with HIV/HCV co-infection. Hepatology 2006;43:1317-1325.