MMSE

Krátký test kognitivních funkcí Mini-Mental State Examination (MMSE) je celosvětově nejrozšířenější a nejpoužívanější zkouška k rychlému a orientačnímu zhodnocení kognitivních funkcí.

Záznamový formulář MMSE, ev. zde

Test zahrnuje celkově 10 subtestů, které hodnotí orientaci pacienta v čase a prostoru, krátkodobou paměť, početní schopnosti, pozornost, čtení, psaní, řeč a konstrukčně-praktické dovednosti. Test dobře odliší středně těžkou demenci od normálního stárnutí. Protože úkoly jsou relativně nenáročné, není možné s ním spolehlivě identifikovat osoby s mírnou kognitivní poruchou (skórují jako zdravé osoby). Administrace testu je 5-10 minut. Maximální skóre v MMSE je 30 bodů, čím vyšší skóre, tím lepší výkon, od 24 bodů začíná většinou pásmo demence.

Předností MMSE je snadná administrace bez složitých pomůcek, krátké trvání a určitá kvantifikace postižení. Nedostatkem testu je chybějící subtest na vyšetření exekutivních funkcí a závislost na věku a vzdělání. Osoby s vyšším vzděláním tak mohou dosahovat normálních hodnot i navzdory již probíhajícímu postižení. A naopak osoby s nižším stupněm vzdělání mohou mít nižší skóre, ačkoliv se u nich nejedná o funkční pokles.

MMSE je nutné považovat za základní orientační metodu, která se musí posuzovat s ohledem na širší kontext výsledků dané osoby. Test je vhodnou pomůckou pro praktické lékaře, neurology, psychiatry a geriatry k prvnímu posouzení osoby, sledování progrese demence a efektu léčby.

Testový formulář umožňuje provést a zaznamenat až 8 vyšetření. Výsledky je tak možné porovnávat vedle sebe a sledovat změnu kognitivních funkcí v čase. Jednotlivé otázky a úkoly zadávejte pacientovi podle instrukcí na formuláři. Body zapisujte do příslušných polí. Pro praktickou část (otázky 9 a 10) použijte přiložený pracovní list.

Test nevyžaduje speciálně proškolený personál. Může jej po rychlém zaškolení provádět zdravotní sestra, sociální pracovník, student apod.
Orientační hodnocení (závisí také na vzdělání, věku, případně dalších okolnostech):

Body Výsledek
27-30 bez poruchy kognitivních funkcí
25-26 hraniční nález, doporučeno další sledování pacienta, u pacienta nad 75 let nebo s méně než 8 lety školní docházky jsou tyto hodnoty ještě v normě
18-24 lehká demence
6-17 středně těžká demence
<6 těžká demence

Převzato z: AD Centrum PCP LF3 UK a DDL Albrechice