Multiorgánové selhání

Multiorgánové selhání
Stav, kdy je zjištěna (na základě laboratorních vyšetření) > 1 systémová dysfunkce.

Respirační selhání (přítomnost alespoň jednoho z následujících):
► Dechová frekvence <5/min nebo >49/min (> 2 roky věku)
► Alveolo-arteriální diference 02 >350mmHg nebo PaO2/FiO2<200 (bez kardiální kongenitální léze)
► Vyžaduje mechanickou ventilační podporu >24h
► PaCO2>50mmHg a pH<7.25(artérie)

Oběhové selhání (přítomnost alespoň jednoho z následujících):
► Srdeční frekvence <50/min nebo epizoda komorové tachykardie/fibrilace
► Střední systolický tlak<50mmHg a/nebo systolický tlak<60mmHg
► Srdeční index<2L/min/m2 a/nebo pH<7.25(artérie), PaCO2<35mmHg bez respiračního selhání

Renální selhání (přítomnost alespoň jednoho z následujících):
► Diuréza <0.3mL/kg/hod po dobu 8 hodin
► Kreatinin >266µmol/L
► Dusík močoviny >1.0g/L, močovina >0.6g/L

Jaterní selhání (přítomnost obou):
► Bilirubín >60mg/L nebo dvojnásobný vzestup ALP a
► Protrombinový čas >4s nad horním limitem normálního rozmezí či dvojnásobné zvýšení AST

Selhání hematopoetického systému (přítomnost alespoň jednoho z následujících):
► Leukocyty <1500/mL nebo >40 000/mL
► Trombocyty <20 000/mL nebo prokázaná diseminovaná intravaskulární koagulopatie (DIC)

Neurologická porucha
► Glasgow Coma Scale <6 (bez sedace)

Nekontrolovaná sepse (přítomnost alespoň jednoho z následujících):
► Pozitivní hemokultura přes antibiotickou terapii
► Febrilie >39.5°C (rektálně) po >24 hodin nebo špičky po tři po sobě jdoucí dny