Osteoporóza

Kategorie Riziko zlomeniny Další kroky
Normální
T skór snížen o < 1 SD
Pod průměrem Pozor na spouštěcí momenty osteoporózy
Osteopénie
T skór snížen o 1 až 2.5 SD
Nad průměrem Zvážit prevenci u peri/postmenopauzálních žen. Pozor na spouštěcí momenty. Přešetřit za 2 až 3 roky
Osteoporóza
Z skór snížen o > 2.5 SD
Vysoké Vyloučit sekundární příčiny. U většiny pacientů je indikována léčba
Těžká osteoporóza
Z skór > 2.5 SD + alespoň 1 fraktura z osteoporózy
Manifestace osteoporózy Vyloučit sekundární příčiny. U většiny pacientů je indikována léčebná intervence

Kostní denzita (BMD, bone mineral density), vyjádřená jako směrodatná odchylka (SD) absolutní hodnoty [g/cm2] od průměru BMD mladých jedinců, která se nazývá se T skór.