Typy transplantací

Autologní (autogenní)

dárce a příjemce je tatáž osoba

Syngenní (izogenní)

mezi geneticky shodnými jedinci (jednovaječná dvojčata)

Allogenní (homologní)

mezi geneticky odlišnými jedinci stejného druhu

Xenogenní (heterologní)

mezi různými druhy